Partija rada
U Beogradu, 22. 03. 2004.

Kominike br. 11

Eskalacija sukoba na Kosovu još jedna je potvrda da su nacionalizam i nacionalisti zlo koje nanosi patnju i stradanje ne samo tuđeg naroda, već su prepreka i za sopstveni narod da dođe do svoje slobode i prosperiteta. Albanski narod na Kosovu je, posle stradanja koje trpeo od režima u Beogradu, došao u priliku da se u potpunosti oslobodi od vlasti Beograda. Međutim, to oslobođenje ne može da se postigne kroz sukobe sa srpskim narodom koji živi na Kosovu, već prvenstveno nastojanjem da se zajednički sa srpkim narodom izgradi slobodno i prosperitetno Kosovo.

Politika Beograda, bez obzira ko se nalazio na vlasti, imala je i ima krajnje reakcionarni i kolonijalni odnos prema Kosovu, koje tretira kao svoju provinciju kojom se upravlja iz Beograda i gde se Albanci doživljavaju kao neprijateljski narod i narod drugog reda. I posle ulaska NATO snaga na Kosovo, režim u Beogradu je nastajao da pitanje nezavisnosti Kosova odlaže što duže i da koristi suprotnosti među imperijalistima kako bi vremenom Kosovo povratio pod svoju upravu. Preko svojih emisara u kosovskom parlamentu, dejstvom tajne službe, sprečavanjem stvaranja jedinstvenog grada Kosovske Mitrovice, i zalaganjem za kantonizaciju Kosova, Beograd u stvari pokušava da spreči da Kosovo postane nezavisno.

Albanski pokret je, posle odricanja od ideološke osnove na kojoj je iznikao, i posle primoranosti da zatraži pomoć od NATO snaga, svoju »slobodu« skupo platio, zamenjujući čizmu Beograda čizmom imperijalista. Albanski pokret se nalazi na prekretnici, na kojoj progresivne snage u njemu svoju borbu moraju podići na viši nivo, ili će završiti kao i velikosrpski nacionalisti, odnosno kao šovinisti i sluge imperijalista.

Srpski narod na Kosovu doveden je u situaciju da je izložen neprijateljstvu albanskog naroda. Ovo nije samo nasleđe istorijske prošlosti, u kojoj je srpski narod na Kosovu bio u službi kolonijalne politike Beograda prema Kosovu, već i posledica nepostojanja progresivnih snaga u srpskom narodu na Kosovu koje bi izgradile drugačiji odnos prema albanskom narodu i svojoj ulozi u stvaranju slobodnog i demokratskog Kosova. Srpski narod na Kosovu predvode reakcionarne snage sa pozicija velikosrpskog nacionalizma i u službi su vlasti iz Beograda. Pred srpskim narodom na Kosovu stoji istorijski zadatak da odbaci kolonijalnu politiku Srbije prema Kosovu i porazi one snage na Kosovu koje služe reakcionarnim režimima u Beogradu. Za ovu istorijsku ulogu srpkog naroda na Kosovu neophodna je puna pomoć progeresivnih snaga u albanskom pokretu.

U sadašnjem momentu režim u Beogradu događaje na Kosovu koristi da bi učvrstio unitaristički projekat, mobilisao narod na jedinstvenoj »patriotskoj« platformi i još više se dodvorio imperijalistima, potvrđujući se kao njihov verni saveznik.

SAD neće dozvoliti da izgube vodeću ulogu u kreiranju politike na Balkanu, pa će preko uključivanja Srbije i Crne Gore u službu NATO-a onemogućiti da Beograd izmakne kontroli i padne pod uticaj Rusije, ili da Evropska Unija ugrozi uticaj SAD na Balkanu. Istovremeno će SAD nastojati da i dalje kontrolišu albanski pokret radi ostvarivanja svojih širih ciljeva, i težiće da u njemu potisnu svaku pojavu antiameričkog militantnog islamizma, ili revolucionarnog internacionalizma.

Trenutni sukobi na Kosovu su, pored štete koju su naneli borbi albanskog naroda, pokazali i da režim u Beogradu posle pretrpljenog poraza ponovo intenzivira svoje aspiracije u odnosu na Kosovo, da dolazi do podela u albanskom pokretu, i da sve više izbijaju suprotnosti između albanskog pokreta i snaga imperijalista na Kosovu.

Partija rada se zalaže da Kosovo pripada onim narodima koji na njemu žive. Partija rada se zalaže da ti narodi dođu do svoje slobode. To znači da borba protiv politike Beograda mora prerasti u borbu protiv prisustva imperijalista na Balkanu i protiv samih albanskih kapitalista na Kosovu. Za taj istorijski zadatak je potrebno da progresivni deo albanskog pokreta gradi spone sa srpskim narodom na Kosovu. I ne samo na Kosovu, već sa narodima celog Balkana.

Za poraz nacionalizma u Srbiji i na Kosovu!

Za slobodu naroda Kosova!

Za zajedničku borbu protiv imperijalista i i njihovih sluga na Balkanu!

Click here to return to the Yugoslavia Index